2022-01-17, 22:51 IST Download Demo

White Rabbit Gaming 16

Player Kills Assists Deaths Rating KPM ADR HSP 1v1 1v2 1v3
tristanxa 23 7 7 1.72 1.05 89.3 0.35 0 0 0
aw3some 21 2 11 1.6 0.95 77.4 0.48 0 0 0
two skies 17 7 16 1.03 0.77 106.6 0.53 0 0 0
uDEADSHOT 15 6 13 0.98 0.68 91.2 0.47 0 0 0
March 14 4 15 0.9 0.64 76.0 0.43 0 0 0

Royalty 6

Player Kills Assists Deaths Rating KPM ADR HSP 1v1 1v2 1v3
Scheer 17 5 17 1.02 0.77 101.1 0.41 0 0 0
Ruben 14 5 17 0.88 0.64 55.6 0.36 0 0 0
@@@ 13 1 19 0.71 0.59 70.9 0.62 0 1 0
Chappyyyyyyy 9 5 18 0.53 0.41 61.2 0.11 0 0 0
zohn 9 7 19 0.45 0.41 52.9 0.44 0 0 0