White Rabbit Gaming


#605:

Lost

,4:16 (BO1) vs ATK Academy
#604:

Lost

,13:16 (BO1) vs ATK Academy
#600:

Won

, 16:6 (BO1) vs Royalty
#594:

Won

, 16:2 (BO1) vs Terra Esports