Team Arpit


#630:

Lost

,0:2 (BO3) vs Team Sriram
#629:

Won

, 16:6 (BO1) vs Team Yash
#627:

Won

, 16:11 (BO1) vs Team Kaushal